Suksesjon i presidentskapet i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

  Det første presidentskap

  Det høyeste styrende organ i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Det første presidentskap, bestående av presidenten og hans to rådgivere. Dette organ bestående av tre menn overvåker hele Kirkens arbeid i alle områder innenfor retningslinjer, organisasjon og administrasjon.

  Det nest høyeste presiderende organ i Kirkens ledelse er De tolv apostlers quorum. Apostler virker under ledelse av Det første presidentskap og har tunge administrative ansvarsoppgaver med å overse Kirkens ordnede fremgang og utvikling i hele verden. Det første presidentskap og De tolv apostler er ansett av siste-dagers-hellige som profeter som mottar guddommelig åpenbaring og inspirasjon for å lede Kirken.

  Utnevnelsen av en ny president for Kirken skjer på en ordnet måte som – bemerkelsesverdig nok i dagens verden – unngår alle spor av intern lobbyvirksomhet for posisjon eller rang. Ansett av medlemmer som en guddommelig åpenbart prosess, innebærer det intet valg hverken i kulissene eller i offentligheten.

  Dessuten er det ikke bare strukturen i Kirkens organisasjon som styrer denne prosessen. Det er også en dypt innarbeidet tradisjon i Kirken at personlige ambisjoner for ledelse uansett nivå er upassende. I stedet vektlegges personlig verdighet og en ydmyk villighet til å tjene når man blir invitert til det.

  Når Kirkens president går bort, skjer følgende:

  1. Det første presidentskap blir automatisk oppløst.

  2. De to rådgiverne i Det første presidentskap inntar igjen sine plasser som medlemmer av De tolv apostlers quorum, etter ansiennitet. Ansiennitet bestemmes av den dato da en person ble ordinert til De tolv, ikke av alder.

  3. De tolv apostlers quorum, nå 14 i antall, og som ledes av seniorapostelen, utgjør Kirkens lederskap.

  4. Seniorapostelen presiderer på et møte i De tolvs quorum for å overveie to mulige forslag:

      i. Skulle Det første presidentskap reorganiseres på dette tidspunktet?

      ii. Skulle Kirken fortsette å fungere med De tolvs quorum som ledelse?

  5. Etter drøfting blir et formelt forslag fremmet og godtatt av De tolv apostlers quorum.

  6. Dersom et forslag om å reorganisere Det første presidentskap blir godtatt, velger De tolv apostlers quorum enstemmig Kirkens nye president. Den nye presidenten velger to rådgivere og disse tre blir det nye første presidentskap. I hele Kirkens historie, har alltid den apostelen med lengst tjenestetid blitt Kirkens president når Det første presidentskap har blitt reorganisert.

  7. Etter reorganiseringen av Det første presidentskap, blir den apostelen som har virket nest lengst oppholdt som president for De tolv apostlers quorum. Når den apostelen med nest lengst tjenestetid også har blitt kalt til Det første presidentskap som rådgiver, blir den apostelen med tredje lengst tjenestetid utøvende president for De tolv.

  8. Presidenten for De tolvs quorum, sammen med resten av apostlene, beskikker* den nye presidenten av Kirken gjennom en formell håndspåleggelse.

  Siden Kirken ble formelt organisert den 6. april 1830, har det vært 16 presidenter, inkludert president Thomas S. Monson.

  *Etter å ha tatt imot et kall til å tjene, blir Kirkens medlemmer “beskikket” til å gjøre det. Dette blir gjort i samsvar med den bibelske skikken med håndspåleggelse. En prestedømsleder legger sine hender på hodet til personen som beskikkes og sier en bønn, og gir personen myndighet og evne til å utøve embedets plikter og gir en personlig velsignelse.