Russell M. Nelson er den nye presidenten i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

    President and Sister Nelson

    Bekjentgjørelsen ble gjort i dag, 16. januar 2018 i Salt Lake City, Utah, USA. President Nelson, 93, etterfølger president Thomas S. Monson som døde 2. januar 2018. Som Kirkens president er han leder for en verdensomspennende tro med mer enn 16 millioner medlemmer.

    Han har kalt Dallin H. Oaks, 85 som førsterådgiver og Henry B. Eyring, 84 som annenrådgiver til å tjene sammen med seg i Det første presidentskap, Kirkens øverste styringsorgan.