Polygami og mormonene: Før og nå

  Finn ut hva siste-dagers-hellige egentlig tror om polygami

  I dag er det strengt forbudt for mormoner å praktisere polygami.

  Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som noen ganger omtales som mormoner, tror at ekteskap mellom en mann og en kvinne er Guds norm for ekteskap, unntatt til bestemte tider da Gud har erklært en annen norm (se “Plural Marriage and Families in Early Utah,” lds.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah). Siste-dagers-hellige tror at noen av Kirkens ledere og medlemmer på midten av 1800-tallet ble befalt av Gud å begynne å praktisere flergifte, også kalt polygami, eller at én mann gifter seg med mer enn én kvinne (se “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,” lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo). I 1890 ble Kirkens president Wilford Woodruff inspirert til å utstede en erklæring som førte til at Kirkens medlemmer sluttet å praktisere polygami (se Offisiell erklæring 1; se også Jed Woodworth, “The Messenger and the Manifesto”, Revelations in Context series, 23. juni 2015, history.lds.org). I dag er polygami strengt forbudt i Kirken (se “Polygamy,” mormonnewsroom.org).

  Hvorfor praktiserte tidlige mormoner polygami?

  Mormonene tror at Gud befalte de tidlige siste-dagers-hellige å praktisere polygami i en periode. Selv om siste-dagers-hellige i dag ikke vet alle grunnene til Guds befaling, forstår de noen grunner til at Gud skulle befale å praktisere polygami. I Mormons bok står det for eksempel at menn bare skulle ha én hustru (se Jakobs bok 2:27–29), med mindre Herren befaler sitt folk å “oppreise [ham] avkom” (Jakobs bok 2:30). De tidlige siste-dagers-helliges praktisering av flergifte førte til at det ble født flere barn til Kirkens medlemmer. Tidlige siste-dagers-hellige trodde også at organiseringen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige innbefattet en gjenopprettelse av gamle prinsipper og handlemåter som er beskrevet i Bibelen. Det kommer klart frem i Bibelen at flere fremtredende personer i Bibelen – blant andre Abraham, Isak, Jakob, Moses og David – praktiserte polygami (se “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,” lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo).

  Hvordan opplevde tidlige mormoner praktiseringen av polygami?

  Å praktisere polygami var vanskelig for mange tidlige mormoner. Det førte til voldsom forfølgelse fra utenforstående og stred mot mange medlemmers følelser, særlig da det ble innført (se “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,” lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo). Det skapte også noen ganger en krevende familiedynamikk og var en økonomisk belastning for polygame familier som slet for sitt levebrød i det barske terrenget i den amerikanske Vesten (se ”Plural Marriage and Families in Early Utah,” lds.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah).

  Det fantes dem som forble trofaste medlemmer av Kirken, men valgte å ikke praktisere flergifte. Det var også medlemmer som forkastet prinsippet polygami og bestemte seg for å forlate Kirken (se “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,” lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo). Skilsmisse var lett tilgjengelig for mormoner som var ulykkelige i polygame ekteskap (se “Polygamy Then and Now,” mormonnewsroom.org).  Tidlige mormoner som praktiserte polygami, trodde imidlertid at de fulgte en befaling fra Gud, og at de ville bli velsignet for sin lydighet. Mange polygame familier var også lykkelige, varme og kjærlige (se ”Plural Marriage and Families in Early Utah,” lds.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah).

  Tempelet i Nauvoo

  Tror mormonene på polygami i dag?

  I dag forbyr Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige praktisering av polygami. Gordon B. Hinckley (1910-2008), en tidligere president for Kirken, forklarte Kirkens holdning til polygami:

  “Jeg vil kategorisk fastslå at denne kirke ikke har noe som helst å gjøre med dem som praktiserer polygami…

  Hvis det oppdages at noen av våre medlemmer praktiserer mangegifte, blir de utelukket, den alvorligste straff Kirken kan pålegge. Ikke bare bryter de som er involvert i dette, direkte landets lov, de overtrer også denne kirkes lov. En av våre trosartikler er forpliktende for oss. Den fastslår: ʻVi tror at vi må innordne oss under konger, presidenter, fyrster og øvrighetspersoner og at vi må adlyde, hedre og oppholde loveneʼ (12. trosartikkel). Man kan ikke adlyde loven og være ulydig mot loven på samme tid…

  For over hundre år siden åpenbarte Gud tydelig til sin profet Wilford Woodruff at praktiseringen av mangegifte skulle opphøre, noe som betyr at det nå er imot Guds lov. Selv i land hvor sivile eller religiøse lover tillater polygami, lærer Kirken at ekteskap må være monogame og aksepterer ikke som medlemmer mennesker som praktiserer mangegifte” (“Hva spør folk om angående oss?” Liahona, jan. 1999, 84).

  Hva tror mormonene om ekteskap og familie?

  Mormoner tror at ekteskap mellom én mann og én kvinne er en viktig del av Guds plan for sine barn. For å lære mer om hva mormoner tror om ekteskap og familie, kan du gå inn på mormon.org.