Siste artikler og videoer

  President Russell M. Nelson beskriver hvordan vi kan bli bedre når vi omvender oss og prøver å bli mer lik Jesus Kristus.
  Eldste Dieter F. Uchtdorf gir en oversikt over enkle steg som vi kan ta for å dele evangeliet med andre.
  LDS Charities samarbeider med Røde Kors i Kroatia og Medicins Du Monde for å bistå flyktninger i integreringsprosessen.
  President Russell M. Nelson hjelper oss å forstå hvordan opphøyelsens ordinanser gjør det mulig for oss å være sammen med vår familie i evigheten.
  Anne ble rystet i troen og gjennomgikk en troskrise. Dette lærte hun av erfaringen.
  Søster Sharon Eubank underviser hvordan det å vende seg til Kristus for hjelp er tilgjengelig for oss alle.
  Selv om Jaime har blitt rikt velsignet som medlem av Kirken, har han også utholdt mange prøvelser i sitt liv. Da reisebyrået deres sto i stor gjeld, innså han og hans hustru at de trengte hjelp for å få firmaet lønnsomt igjen.
  Eldste Jeffrey R. Holland hjelper oss å forstå den sanne betydningen av uttrykket ‘fullkommenhet’ slik det står i Skriftene.