Et nytt år med tro på Kristus.

Budskap fra områdets ledere

 

Eldste Axel Leimer

områdesytti, Tyskland

 

Vi lever i en tid med stor uro. Dagens nyheter og våre egne personlige utfordringer kan få vårt mot til å vakle og la frykten få overhånd.i Men profeter har sagt at tro fordriver frykt og bringer et klart håp.ii Skriftene definerer tro som trygghet og tillit til Jesus Kristus. Vi stoler på at han er Guds sønn og at han, gjennom forsoningen, har kraft til å frelse oss.

Tro på Herren Jesus Kristus er evangeliets første prinsipp.iii Den gir oss kraft til å:

 • behage Gud;iv

 • motta hjelp og veiledning fra ham;v

 • motta svar på bønn og få sannheten stadfestet for oss;vi

 • oppleve en forandring i våre hjerter;vii

 • omvende oss og bli døpt;viii

 • motta tilgivelse;ix

 • bevitne mektige mirakler;x

 • gi oss styrke;xi

 • bli helbredet;xii

 • bli frelst; xiii

 • se hen til Gud og lev;xiv

 • holde fast ved alt som er godt;xv

 • hjelpe foreldre undervise sine barn;xvi og

 • holde ut til enden.xvii

Tro er en stor, positiv kraft som kan løfte oss over bekymringens skyer og hjelpe oss bli hele i Kristus. Tilgang til tro er ikke begrenset til dem som allerede er sterke, ei heller er den avhengig av vårt yrke eller stilling. I stedet er den tilgjengelig for alle som velger å følge Kristus og hans enkle lære: omvend dere og bli døpt.xviii Når vi en gang har valgt å omfavne det evangeliet og handle i tråd med den lærenxix, blir selv den svakeste blant oss gjort sterk.xx “Tro på Jesus Kristus er en gave fra himmelen som kommer når vi velger å tro, og når vi søker den og holder fast ved den.”xxi “Når vi velger å følge Kristus i tro istedenfor å velge en annen vei på grunn av frykt, blir vi velsignet med en konsekvens som er i samsvar med vårt valg.”xxii


Hvis du velger en fornyelse av din tro i dette nye året, kan du følge noen enkle trinn. For det første, bli kjent med og lær å elske Frelseren. Du kan begynne med å høre eller lese hans ord.xxiii Bestem deg for å ikke gå glipp av å komme til Kirken eller lese i Skriftene; særlig Mormons bok. Les Mormons bok med det formål – å bli bedre kjent med Frelseren. Du vil kanskje understreke alle henvisninger som har med hans egenskaper og hans lære å gjøre. For det andre, når din tro vokser, beslutt deg for å etterleve hans lære. “Når vi har tro på Jesus Kristus, godtar og anvender vi hans forsoning og hans læresetninger. Vi stoler på ham og det han sier. . .  Vi tror på Kristus, og vi tror at han ønsker at vi holder alle hans bud. Vi ønsker å vise vår tro ved å adlyde ham.”xxiv

 

Når vi lærer ham å kjenne, vil vi ha et sterkere ønske om å holde hans bud.xxv Frelseren underviste enkelt: “Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.”xxvi Denne læren er like kraftfull som den er enkel. Vi burde holde budene, ikke av frykt, men motivert av kjærlighet. Herren innbyr oss til å holde hans bud og til å verdsette hans lov som vår øyesten og til å skrive dem på vårt hjertes tavle.xxvii Da han forutsa den nye pakt i de siste dager, sa Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.xxviii

 

Mens verden fortsetter å endres og menneskenes hjerter svikter dem, finner vi styrke og fred i tro på Jesus Kristus. Kristus tilbyr å gjøre vår byrde lett.xxix Måtte vi, som den svakeste av de svake, gripe fatt i denne kilden til styrke og oppleve et nytt år med økt tro på, og styrket tillit til, vår egen frelse.

 

i L&p 88:89-91

ii 2. Nephi 31:20

iii Trosartiklene 1:4

iv Hebreerne 11:6.

v 1 Nephi 7:12; 1 Nephi 16:28; Moroni 7:26.

vi L&p 10:47,52; Mosiah 27:14; Moroni 10:4.

vii Mosiah 5:7

viii 2 Nephi 9:23

ix Enos 1:3-8

x 2 Nephi 26:13; Ether 12:12; Moroni 7:27-29, 34-38

xi Alma 14:26; Ether 12:27-28, 37

xii 3 Nephi 17:8

xiii Mosiah 3:12; Efeserne 2:8; 2 Nephi 25:23.

xiv Helaman 8:15

xv Moroni 7:28

xvi L&p 68:25

xvii L&p 20:25,29

xviii L&p 10:67

xix L&p 101:78

xx Ether 12:27; L&p 1:19; L&p 133:58

xxi “Tro kommer ikke ved en tilfeldighet, men ved valg”av Eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum, Liahona, nov. 2015, 65.

xxii Lev ved tro og ikke ved frykt; Quentin L. Cook. November 2007

xxiii Romerne 10:17

xxiv Forkynn mitt evangelium: En veiledning i misjonærarbeidet [2005], 61, -62.)

xxv 1 Johannes 2:3

xxvi Johannes 14:15; Johannes 15:10; L&p 46:9; L&p 124:87; Mosiah 13:14.

xxvii Ordspråkene 7:2-3

xxviii Jeremia 31:33.

xxix Matteus 11:30